شرکت پل رود

مطالعات راه آهن مبارکه شهرکرد


مطالعات راه آهن مبارکه شهرکرد

 • نوع راه‌آهن: تک خطه

 • طول مسیر:89 کیلومتر

 • 15 دستگاه تونل به جمع طول 6028 متر و حداکثر طول 1602 متر

 • 4 دستگاه پل خاص به جمع طول2400متر و حداکثر طول 1500 متر

 • 12 دستگاه پل تقاطع غیرهمسطح

 • 5 دستگاه ایستگاه

 • روسازی

 • نوع : بالاستی

 • ریل: UIC60E1

 • تراورس : B70

 • پابند : SKL14