درباره مهندسین مشاور پل رود

مهندسين مشاور پل رود از سال 1344 با نام کنسرسيوم همکاري مهندسان مشاور فعاليت خود را آغاز و از سال 1360 با نام جديد پل رود (نام رودخانه اي در استان گيلان) ادامه فعاليت داشته است. اين مهندسين مشاور خدمات طراحي و نظارت بر اجرا  در 8 زمينه کاري راه و آزاد راه، راه آهن، پل، تونل، ساختمان، صنعتي، لجستيک و حمل و نقل و همچنين انرژي را با بيش از 500 نفر نيروي متخصص ارائه مي نمايد و در تخصص راه سازي، راه آهن و سازه و نيز در زمينه مديريت طرح داراي رتبه 1 ميباشد.

56 سال تجربه کار در زمينه هاي فوق الذکر در اکثر استانها و نواحي آب و هوايي ايران، توجه ويژه به حفظ و ارتقاء کيفيت پروژه، توان انجام کار تيمي و چندتخصصي از ويژگي هاي اين مهندسين مشاور ميباشد.

مهندسـین مشـاور پـل‌رود بـا اسـتفاده از تجربـه کسـب شـده در انبوهـی از پـروژه‌هـای طراحـی و نظـارت کـه در مناطـق جغرافیایـی مختلف ایران اجـرا شـدند قـادر اسـت ایـن تجربـه گرانبهـا را در سراسـر جهـان بـکار گیـرد.

دستاورد‌های اصلی مهندسین مشاور پل‌رود

راه‌آهن

راه و آزاد‎راه‎

تونل‌

پل‌

انرژي

مطالعات حمل و نقل، ترافیک و لجستیک

ساختمان‌های صنعتی

ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری

دستاورد‌های اصلی مهندسین مشاور پل‌رود

طراحی و نظارت بر ساخت راه و آزاد راه

طراحی و نظارت بر ساخت راه آهن

طراحی بزرگترین خط راه آهن ایران
راه آهن (زاهدان - مشهد)