درباره مهندسین مشاور پل رود

مهندسين مشاور پل رود از سال 1344 با نام کنسرسيوم همکاری مهندسان مشاور فعاليت خود را آغاز و از سال 1360 با نام جديد پل رود (نام رودخانه ای در استان گيلان) ادامه فعاليت داشته است. اين مهندسين مشاور خدمات طراحي و نظارت بر اجرا در 8 زمينه کاری راه و آزاد راه، راه آهن، پل، تونل، ساختمان، صنعتی، لجستيک و حمل و نقل و همچنين انرژی را با بيش از 500 نفر نيروی متخصص ارائه مي نمايد و در تخصص راه سازی، راه آهن و سازه و نيز در زمينه مديريت طرح دارای رتبه 1 می‌باشد.

بیش از 57 سال کار در زمينه های فوق الذکر در اکثر استانها و نواحي آب و هوايی ايران، توجه ويژه به حفظ و ارتقاء کيفيت پروژه، توان انجام کار تيمی و چندتخصصی از ويژگی های اين مهندسين مشاور می‌باشد.

مهندسـین مشـاور پـل‌رود بـا اسـتفاده از تجربـه کسـب شـده در انبوهـی از پـروژه‌هـای طراحـی و نظـارت کـه در مناطـق جغرافیایـی مختلف ایران اجـرا شـدند قـادر اسـت ایـن تجربـه گرانبهـا را در سراسـر جهـان بـکار گیـرد.

رسته های کاری مهندسین مشاور پل‌رود

راه‌آهن

راه و آزاد‎راه‎

تونل‌

پل‌

انرژي

مطالعات حمل و نقل، ترافیک و لجستیک

ساختمان‌های صنعتی

ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری و ...

دستاورد‌های اصلی مهندسین مشاور پل‌رود

طراحی و نظارت بر ساخت راه و آزاد راه

طراحی و نظارت بر ساخت راه آهن

طراحی بزرگترین خط راه آهن ایران
راه آهن (زاهدان - مشهد)