درباره مهندسین مشاور پل رود

کنسرسیوم همکاری مهندسین مشاور در سال 1344 تاسیس گردید و در سال 1360 به مهندسین مشاور پل‌رود تغییر نام داد. این مهندسین مشاور خدمات طراحی و نظارت بر اجرا را در 6 زمینه کاری راه و آزادراه، راه‌آهن، سازه (پل، تونل، ساختمان، سیلو و مخازن)، معماری، ترافیک و حمل و نقل و تاسیسات با بیش از 380 نفر نیروی متخصص ارائه می‌نماید و در تخصص ساخت راه، راه‌آهن و سازه و نیز در زمینه مدیریت طرح دارای رتبه 1 می باشد.

مهندسـین مشـاور پـل‌رود بـا اسـتفاده از تجربـه کسـب شـده در انبوهـی از پـروژه‌هـای طراحـی و نظـارت کـه در مناطـق جغرافیایـی مختلف ایران اجـرا شـدند قـادر اسـت ایـن تجربـه گرانبهـا را در سراسـر جهـان بـکار گیـرد.

زمینه‌های کاری مهندسین مشاور پل‌رود

راه و آزاد‎راه‎‌ها

راه‌آهن

تونل‌ها

ساختمان‌های صنعتی، مسکونی، تجاری و اداری

مطالعات حمل و نقل، ترافیک و لجستیک

پل‌ها

دستاورد‌های اصلی مهندسین مشاور پل‌رود

طراحی و نظارت بر ساخت بزرگراه و آزادراه

طراحی و نظارت بر ساخت راه آهن

طراحی بزرگترین خط راه آهن ایران
راه آهن (زاهدان - مشهد)