مطالعات طرح جامع بنادر تجاری جنوب کشور

مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های بالادستی در نظام بندری و دریایی کشور، ترسیم‌کننده روند توسعه بندر در افق‌های پیش روی آن می‌باشد. پیشینه انجام این مطالعات در کشور به بیش از چهار دهه پیش بازمی‌گردد. این مطالعات در گروه مشارکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران و مهندسین مشاور پل رود در سال‌های 1397 الی 1399 انجام گرفته است. مطالعات طرح جامع طی 14 فصل و در سه بخش کلی شناخت پیشینه، وضعیت موجود و وضعیت مطلوب آینده بندر، توسعه فیزیکی و برنامه‌های بهبود یا توسعه غیرفیزیکی بندر انجام شده است. در این مطالعات بر مبنای پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در بخش اول مطالعات و کمبودهای ظرفیتی شناسایی‌شده نسبت به ارائه طرح‌های توسعه زیرساخت‏ها اقدام گردیده است. یکی از اهداف مهم و تاثیرگذار سازمان بنادر و دریانوردی در این مطالعات ساماندهی ترافیک جاده‌ای داخل بندر، توسعه حمل‌ونقل ریلی و هوشمند سازی بندر، بوده که این موارد توسط دپارتمان تخصصی لجستیک، حمل ونقل و ترافیک انجام گرفته است. از سوی دیگر، سامان‌دهی و توسعه غیرفیزیکی، ارائه برنامه‌های ارتقاء محیط‌ زیست، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل و نیز تهیه برنامه اقتصادی و مالی توسعه بندر و الزامات و اقدامات نهادی، اجتماعی، قانونی و حمل‌ونقلی توسعه بندر، ازجمله مهم‌ترین محورهای توسعه غیرفیزیکی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بندر بوده که در طرح جامع بندر مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است.

بنادر مورد مطالعه در بخش لجستیک، حمل‌ونقل و ترافیک توسط این مهندسین مشاور شامل بنادر زیر می‌باشد: