مطالعات طراحی پایه اتصال سراب به شبکه سراسری راه‌آهن

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ اوﻟﻴﻪ ﻃﺮح راه‌آﻫﻦ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد – ﺳﺮاب- اردﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮاب و ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ دوزدوزان و ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺸﺎورزي در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد – ﺳﺮاب – اردﺑﻴﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره 141675 /21 ﻣﻮرخ 1388/11/8 ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آرﺳﻴﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.

 ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ این پروژه 182 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ بوده ﮐﻪ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد واﻗﻊ در ﻣﺤﻮر راه آﻫﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ – ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺮوع و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ ﺳﺮاب ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 77 و ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﯿﺮ و ﺳﺮﻋﯿﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ راه آﻫﻦ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﯿﺎﻧﻪ – اردﺑﯿﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

مطالعات و نظارت ﻗﻄﻌﻪ اول اﯾﻦ ﻣﺤﻮر به طول 15 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ توسط مهندسین مشاور پل‌رود صورت گرفته است .

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: