آزادراه قم – ساوه – بویین زهرا – قزوین

پروژه آزاد راه استراتژیک قم – ساوه – بویین زهرا – قزوین، جهت تکمیل شبکه آزادراهی و اتصال کوتاه و بهینه شریان‌های مهم و حیاتی مرکز کشور همچون آزادراه های قم – تهران، تهران – ساوه – سلفچگان و آزادراه ساوه – همدان به آزادراه های موجود تهران – قزوین – زنجان و قزوین – رشت تعریف شد و برای تحقق این موضوع و تکمیل حلقه اتصالی آزادراه‌های فوق الذکر، طراحی و احداث حدود 197 کیلومتر آزادراه شش خطه در دستور کار قرار گرفت.

مطالعات توجیه اولیه، توجیه نهایی و طراحی تفضیلی آزاد راه قم – ساوه –  بویین زهرا – قزوین به طول 197 کیلومتر توسط مهندسین مشاور پل‌رود انجام گرفته است.

مشخصات فنی و اقلیمی آزاد راه قم – ساوه – بویین زهرا – قزوین

طول کل آزاد‌راه قم – ساوه –  بویین زهرا – قزوین 197 کیلومتر به صورت شش خطه و با عرض 34/7 متر می‌باشد. سرعت طرح آزادراه 120 كيلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است. حداقل شعاع قوس هاي افقي850 متر و حداکثر شيب طولی 5 درصد است. تعداد تقاطع‌های غیر هم سطح این محور 6 دستگاه می‌باشند.

مسیر آزاد راه قم – ساوه –  بویین زهرا – قزوین بر اساس شرایط زمین طبیعی به گونه‌ای است که 40 درصد آن از منطقه دشت، 50 درصد آن از منطقه تپه ماهور و 10 درصد آن از منطقه کوهستانی سخت عبور می کند.

بزرگراه ساوه-بوئین زهرا

مزایا و صرفه جویی های اقتصادی ناشی از احداث آزادراه قم – ساوه – بوئین زهرا – قزوین :

تقاطع‌های مهم آزادراه قم – ساوه – بوئیین زهرا – قزوین :