پل تبادل کلاک در آزادراه تهران-کرج

تبادل کلاک؛ اولين گذرگاه سه طبقه ايران

تبادل كلاك، بزرگترين گذرگاه در مسير شمال و غرب كشور و اولين گذرگاه سه طبقه ايران مي باشد، با احداث پل‌ها و راه‌هاي ارتباطي آن ترافيك جاده مخصوص تهران، كرج به سمت آزاد راه تهران كرج و به سمت تهران هدايت شده و ترافيك سنگين تهران- چالوس بدون نياز به عبور از خيابان‌هاي پر ترافيك و متراكم شهر كرج به سوي شمال كشور هدايت می‌شود.

اطلاعات کلی تبادل کلاک:

طول كلي تبادل کلاک بالغ بر 4 كيلومتر بوده كه 774 متر آن به صورت پل و بقيه راه‌هاي ارتباطي شامل شيب راهه (رمپ) وحلقه (لوپ) مي‌باشد. در ساختمان گذرگاه از 774 متر پل سراسري با دهانه هاي 20 متر الي 40 متر استفاده شده است. عرض پلها در شيب راهه R6 و حلقه C1 برابر با 7 متر، در پل سراسري اصلي R8 برابر 11 متر براي دو خط عبور و در محل اتصال پلها به يكديگر برابر با 16 متر مي‌باشد.

پل سراسري اصلي R8

اين پل شامل 23 پايه از بتن مسلح، 15 دهانه متشكل از تابليه تير و دال بتن مسلح و 7 دهانه با مقطع مركب تير فلزي و دال بتني مي باشد كوله‌هاي ابتدائي و انتهائي پل از نوع ديواره‌اي بسته با رفتار طره‌اي و پايه‌هاي مياني عادي متشكل از 2 يا 3 ستون با مقطع دايره به قطرهاي 1، 1/5 و 2/20 و يك سر ستون با مقطع چند ضلعي شبيه به ذوزنقه مي باشند 30 پايه بزرگ پل در دو طرف و در محل جزيره وسط آزادراه با احتساب عرض بيه زيرگذر موجود ضخامت كوله هاي حجيم زير گذر و همچنين فضاي لازم براي احداث سر شمع پايه هاي جديد داراي دهانه اي در حدود 47 متر بوده و به همين دليل شكل پايه‌هاي نامبرده به صورت قوس شكسته 5 ضلعي انتخاب شده است. اين پايه متشكل از دو ستون با مقطع (4/5×1/5) متر مربع و سرستون مجوف با مقطع ذوزنقه‌اي می‌باشد

هر كدام از دو ستون پايه‌هاي بزرگ بر سر شمعي به ابعاد (4/8×1/5) متر مكعب و 4 شاخه شمع با مقطع مستطيلي (2/40×0/6) متر مربع و ارتفاع 20 متر استوار شده است، بنابراين تعداد شمع‌هاي مورد استفاده در 3 پايه بزرگ برابر با 24 شاخه می‌باشد.

دهانه‌هاي متشكل از تابليه مركب بتني، از تيرهاي بتن مسلح پيش ساخته به ارتفاع 1/30 متر و دال بتن مسلح در جا به ضخامت 20 سانتي متر ساخته شده اند، طول اين دهانه‌ها كه از نظر استاتيك معين هستند برابر با 20 متر بوده ( 14 دهانه ) و در يك مورد (8-7) در حدود 22 متر مي باشد و در دهانه 7 تير بتني نصب شده است.

7 دهانه باقي مانده داراي تابليه‌اي بصورت چهار ضلعي غير منظم با مقطع مركب تير فولادي به ارتفاع 2/5 متر و دال بتن مسلح در جا به ضخامت 25 سانتي متر مي‌باشند. طول دهانه‌هاي فوق از 22 متر متغير بوده، در هر دهانه 4 شاخه تير فلزي با طول‌هاي نامساوي و در كل پل 28 شاخه از تير‌هاي فوق نصب شده است.

پل کلاک

پل شيب راهه R6

اين پل شامل 6 پايه از بتن مسلح، 6 دهانه 20 متري و يك دهانه اتصالي 24 متري از تير و دال بتن مسلح مي‌باشد. كوله انتهايي از نوع ديواره‌اي بسته با رفتار طره‌اي و پايه‌هاي مياني متشكل از 2 ستون با مقطع دايره به قطرهاي1/0 و 1/5 متر وسرستون با مقطع ذوزنقه‌اي مي باشند.

تابليه دهانه‌ها از نوع مقطع مركب بوده و از تيرهاي بتن مسلح پيش ساخته به ارتفاع 1/30 متر و دال بتن مسلح درجا به ضخامت 20 سانتي متر تشكيل شده است. در هر دهانه عادي 5 شاخه از تيرهاي فوق و در كل پل شيب راهه با احتساب دهانه اتصالي 32 متر نصب شده است.2

پل حلقه C1

پل فوق شامل 5 پايه از بتن مسلح، 4 دهانه 20 متري و يك دهانه اتصالي 22/40 متري از نوع مقطع مركب بتني مي‌باشد. كوله ابتداي پل از نوع ديواره‌اي بسته بوده، پايه هاي مياني 2/1 ستون با مقطع دايره به قطر 1/0 متر و سرستون با مقطع ذوزنقه‌اي تشكيل شده‌اند.

تيرهاي طولي تابليه به صورت 3 ضلعي شكسته ( ذوزنقه اي) طراحي شده و در محل تغيير زاويه تيرها، بوسيله تيرهاي عرضي بتن مسلح به يكديگر دوخته شده اند، ارتفاع تيرهاي طولي بتن مسلح پيش ساخته برابر با 1/30 متر در ضخامت دال بتن مسلح در جا 20 سانتي متر بوده و در هر دهانه 5 شاخه از تيرهاي فوق نصب شده است.