پل قوسی گناباد

محور راه‌آهن زاهدان-زابل-بیرجند-یونسی در کیلومتر 546+34 از مسیر خود با محور چهار خطه گناباد-تربت حیدریه تلاقی دارد. به فاصله کمی از تقاطع در کیلومتر 700+34 ، مسیر راه آهن با یک رودخانه فصلی برخورد می‌کند. 

این پل در عبور از تقاطع با سیستم عرشه با شاهتیرهای پیش ساخته پیش تنیده و در عبور از رودخانه بصورت قوسی بتنی از پایین طراحی شده است. 

پل قوسی دارای 4 دهانه به طول 42 متر است. ضخامت قوس بتنی مسلح 75 سانتیمتر و شعاع میان تار آن 23 متر می‌باشد. عرشه هر دهانه پل قوسی از دهانه‌های کوچک تر به طول حدود 5 متر تشکیل می‌شود. هر یک از این دهانه‌ها دارای 2 شاهتیر بتن مسلح درجا هستند که ارتفاع آنها از 100 تا 40 سانتیمتر در وسط تغییر می‌کند و فرمی هماهنگ با قوس اصلی ایجاد می‌کنند. این شاهتیرها در محل تاج قوس در طولی حدود 12 متر بر روی قوس قرار می‌گیرند.

اتصال ستون‌های روی قوس و عرشه بصورت یکپارچه طراحی شده است. عرشه پل در محل پایه‌های بلند طرفین قوس بتنی دارای درز انبساط است. همه ستون‌های قوس از نوع دیواری با مقطع مستطیلی هستند.

ارتفاع قوس بتنی از روی تاج تا روی فونداسیون حدود 11 متر است.

قوس بتنی و ستون‌های اصلی دو انتهای هر قوس بر روی یک پدستال قرار می‌گیرند که آن نیز به نوبه خود بارهای وارده را به فونداسیون بتنی منتقل می‌کند. 

عرض پل با در نظر گرفتن قوسی افقی محور راه‌آهن ۸/۵ متر می‌باشد.

طول کل پل با قوسی گناباد در نظر گرفتن دهانه‌های قوسی و دهانه‌های روی تقاطع و نیز یک دهانه اتصال آخرین قوس به کوله 246/3 متر است.