پل و تونل بیلقان

كنار گذر شمال شرقي كرج به طول 5 كيلومتر جهت انتقال ترافيك تهران – چالوس به بیرون از شهر کرج طراحی و اجرا شده است. طبق برآوردهاي انجام شده، این کنارگذر حدود 25% از بار ترافيك شهرستان كرج را کاهش داده است.

اين راه از حدود پل ورودي شهرستان كرج با يك گذرگاه همسطح شروع شده و به منطقه بيلقان در 5 كيلومتري جاده كرج – چالوس منتهي مي‌شود كه در دو باند آسفالته به عرض 7/30 متر و به عرض شانه راه سه متر در طرفين ( عرض كلاً 13/30 متر ) با عبور از مناطق كوهستاني و جنس نامناسب زمین احداث شده است.

پل و تونل بیلقان

 

در كيلومتر 4 اين جاده، تونل بیلقان به طول 560 متر طراحی و اجرا گرديده است كه از نظر مقطع جزء بزرگترين تونل‌هاي موجود كشور مي‌باشد. (دهانه 10 متر، حداكثر ارتفاع 6/80 متر) پلان تونل فوق به شكل (s) بوده و از مسير سنگي فرسوده، آبدار و گسل‌هاي متعدد عبور می‌نماید. در تونل بیلقان جهت جلوگيري از ريزش‌هاي پي در پي، پوشش سنگي به ضخامت طاق 90 سانتي متر پيش بيني شده است.

 بعد از خروج از تونل بیلقان بلافاصله دره عميقي (دره رودخانه كرج) شروع مي شود كه پل بزرگ بیلقان به طول 300 متر روی آن احداث شده است. در ساختمان پل بیلقان كه به صورت روگذر از روي جاده فعلي كرج – چالوس نيز عبور مي‌نمايد. سيستم بتن ريزي از نوع پس تنيده ( ستون‌ها، تابليه ) پيش بيني شده است كه در سه دهانه 75 متري و دو دهانه 37/6 متري احداث گرديده و در انتهاي پل بر روي كوله‌هاي (پايه‌هاي كناري ) آزاد و گيردار قرار مي‌گيرد. ارتفاع تقريبي پل بیلقان از روي تابليه تا سطح آب رودخانه كرج به چهل متر نيز مي‌رسد.

پس از عبور از پل بیلقان، گذرگاه چالوس جاده فوق الاشاره شروع مي‌شود كه با دو رمپ اتصالي بصورت گذرگاه غير هم سطح به جاده كرج – چالوس اتصال مي يابد كه اين گذرگاه جهات ترافيك تهران- چالوس و چالوس- تهران و تهران – كرج را تامين مي نمايد و بصورت يك شيپوري ناقص می‌باشد و تا منطقه بیلقان ادامه می‌یابد.