پل قوسی محور ایذه – سد کارون 3

کارفرما :شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور ، معاونت ساخت و توسعه راه ها

پل کیلومتر 3 ایذه سد کارون 3 یک پل دره ای به طول کلی 110 متر (1 دهانه 80 متری و 3 دهانه 10 متر) می باشد و کوله ها از نوع بسته و بصورت سطحی می باشد.

این پل دارای قوس افقی به شعاع 250 متر می باشد و عرض پل 20/13 متر می باشد در طرفین عرشه یک پیاده رو به عرض 70 سانتیمتر قرار دارد.

طول قوس 80 متر و ارتفاع قوس از سطح زمین تا تاج قوس 17 متر می باشد.

عرشه این پل بصورت تیر پیش ساخته بتنی با دال بتن مسلح روی آن بصورت مرکب عمل می کند ارتفاع تیرها 90 سانتیمتر و ضخامت دال روی آن 20 سانتیمتر می باشد . تکیه گاه های عرشه بر روی کوله ها و بالشتک های الاستومریک با ابعاد 52 x200x 300 میلیمتر قرار دارد. 

پایه ها بصورت 2 ستونی با ابعاد 2/1 x 2/1 می باشد که بر روی پی سطحی قرار دارند.