آزاد راه قم - ساوه – بوئین زهرا

آزاد راه استراتژیک و مهم قم- ساوه- بوئین زهرا – قزوین ، جهت تکمیل شبکه آزادراهی و اتصال کوتاه و بهینه شریانهای مهم و حیاتی پیرامون مرکز کشور همچون آزادراه های قم – تهران ، تهران – ساوه – سلفچگان و آزادراه ساوه – همدان به آزادراه های موجود تهران – قزوین – زنجان و قزوین – رشت و به جهت تحقق این موضوع و تکمیل حلقه اتصالی آزادراه های فوق الذکر مستلزم احداث حدود 197 کیلومتر آزادراه شش خطه می باشد .

مطالعات توجیه اولیه ، مطالعات توجیه نهایی و مطالعات طرح تفضیلی آزاد راه قم – ساوه – بوئئین زهرا – قزوین به طول 197 کیلومتر انجام گرفته مشاور طرح، شرکت مهندسین مشاور پل رود بوده است.

مشخصات کمی و تاسیسات جانبی آزاد راه قم – ساوه – بوئین زهرا – قزوین :

طول کل آزاد راه قم – ساوه – بوئین زهرا – قزوین 197 کیلومتر به صورت شش خطه و با عرض 7/34 متر می باشد. سرعت طرح آزاد راه 120 كيلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است و حداقل شعاع قوس هاي افقي850 متر می باشد. حداكثر شيب طولی 5 درصد است. تعداد تقاطع های غیر هم سطح این محور 6 دستگاه می باشند.

بزرگراه ساوه-بوئین زهرا

شرايط طبيعي و اقليمي منطقه:

مسیر آزاد راه قم – ساوه – بوئین زهرا – قزوین بر اساس شرایط زمین طبیعی به گونه‌ای است که 40 درصد آن از منطقه دشت، 50 درصد آن از منطقه تپه ماهور، 10 درصد آن از منطقه کوهستانی سخت عبور می کند.

مزایا و صرفه جویی های اقتصادی ناشی از احداث آزاد راه قم – ساوه – بوئین زهرا – قزوین :

تقاطع های مهم آزاد راه قم – ساوه – بوئیین زهرا – قزوین :