پل رودخانه بهرامجرد

محور راه آهن یک خطه سیرجان-بردسیر-کرمان در کیلومتر 166 از مسیر خود با رودخانه چاری برخورد می‌کند. پل کیلومتر 650+166 که از روی این رودخانه عبور می کند دارای 14 دهانه 30 متری به طول کل 420 متر می‌باشد.