پل‌های بزرگ محور راه‌آهن مبارکه-سفیددشت-شهرکرد

در طول محور راه‌آهن مبارکه – سفیددشت – شهرکرد بطول کلی 92 کیلومتر، 4 دستگاه پل بزرگ و 7 دستگاه پل تقاطع بطول کلی 2485 متر طراحی شده است.

پل های بزرگ محور راه‌آهن مبارکه – سفیددشت - شهرکرد به شرح زیر هستند:

عرشه کلیه پل‌ها به عرض ۵/۶۰ متر برای عبور راه آهن یک خطه و شامل دهانه‌های 30 متری هستند. سیستم سازه ای عرشه از تیرهای پیش تنیده پس کشیده به تعداد 4 عدد در هر دهانه تشکیل شده است.

پایه‌های میانی از نوع تک ستونی هستند که مقطع ستون از نوع صندوقه ای و از جنس بتن مسلح می‌باشد. فونداسیون‌ها در هر 4 دستگاه از نوع سطحی و پایه‌های کناری (کوله‌ها) از نوع بسته هستند. 

نظارت بر اجرای زیرسازی کل محور راه‌آهن مبارکه – سفیددشت – شهرکرد (مشتمل بر 4 قطعه) به عهده مهندسین مشاور پل‌رود بوده است.

سفیددشت-شهرکرد