مخازن نکا

– کارفرما: شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

(دفتر فني و مهندسي)

– موقعيت: ايران، مازندران، نکاء

 

– تاريخ شروع طراحي: 1399

 

– خدمات انجام شده: مطالعات فاز صفر تا فاز 3 – طراحي کامل بخش صنعت

– درصد پيشرفت پروژه: طراحي100%

 

– مساحت زمين: 42000 مترمربع