مجموعه مسکونی زوات غرب

شرح پروژه

این پروژه در حاشیه شهر چالوس ،روستای زوات واقع شده است. چشم انداز سبز و بکر سایت از یک سو و دید به دریا از سوی دیگر، طراحی را به سمتی سوق داده ست که دیدهای داخلی بیشترین بهره را از آن ببرند. پروژه در دو بخش خصوصی و عمومی خلاصه شده که انعکاس آن در حجم بیرونی به صورت دوبرج نمود پیدا کرده است. فضای منفی حاصل از تقاطع این دو برج فضایی را فراهم آورده که تجربه حس بینابینی(نامحسوس شدن مرز درون و برون) در آن مشهود است.

ساختمان 7 طبقه دارد که 5 طبقه ی آن مسکونی به مساحت 450 متر مربع می باشد. در طبقه آخر نیم طبقه ای  به واحدهای برج شرقی اضافه شده که دسترسی محدود به باغ بام نیز دارد. با این ترفند که منجر به افزایش ارتفاع یکی از برج ها شده، دستیابی به پرسپکتیوهای خارجی مطلوب در حجم فراهم گشته است . خوانش دعوت کنندگی در این قسمت با غیرمتقارن شدن شیب بام ها نسبت بهم صورت گرفته است . در طراحی مشاعات ساختمان ، پیش بینی فضاهایی برای تجربه ی تمامی رویدادهای جمعی مانند: استخر، باربیکیو، فضای بازی، سالن اجتماعات و پارکینگ شده است .

از دیگر مسایل چالش برانگیز طراحی می توان شیب بسیار زیاد و رعایت حریم 5/1 متری پیرامون زمین پروژه را نام برد که با تقسیم حیاط پروژه به مصطبه های مشرف بهم سعی دراستفاده ی حداکثری از آن شده است .

دسترسی به سایت از دو مسیر اصلی و فرعی میسر هست که ورودی افراد از مسیر غربی (اصلی) و ورودی پارکینگ جهت تسهیل تردد از مسیر شرقی می باشد.