مجتمع مسکونی 32 واحدی نظام پزشکی اختیاریه

شرح پروژه

– کارفرما: سازمان نظام پزشکي کشور

– موقعيت: ايران، تهران، خيابان اختياريه

 

– تاريخ شروع طراحي:1386

 

– خدمات انجام شده: طراحي فاز صفرتا دو

 

– درصد پيشرفت پروژه: طراحي 100 %

 

 

 مجتمع مسکونی 32 واحدی نظام پزشکی اختیاریه (2)