طراحی لوکیشن حفاری چاه ارزیابی مختار و جاده های دسترسی آن

سایت گازی مختار در فاصله 20 کیلومتری غرب شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد قرار دارد. طراحی لوکیشن حفاری چاه ارزیابی مختار که در سال 1401 صورت گرفت، توسط مدیریت طرح‌های ذخیره سازی منابع هیدروکربوری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران جهت امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی تعریف شد و مشتمل بر موارد زیر بود:

  1. مطالعات نقشه برداری جاده‌های دسترسی اصلی و فرعی و سایت حفاری 
  2. مطالعات ژئوتکنیک محل حفاری چاه ارزیابی مختار
  3. طراحی جاده دسترسی اصلی سایت گازی مختار که تقریبا تمامی آن از مناطق کوهستانی و جنگلی عبور می‌کرد و همچنین بازطراحی جاده اصلی در محل اتصال با جاده دسترسی سایت حفاری چاه ارزیابی مختار
  4. طراحی کامل لوکیشن حفاری سایت مختار شامل: