آزاد‌راه قزوین - زنجان

آزادراه قزوین-زنجان بطول کلی 189 کیلومتر اولین آزادراهی است که بعد از انقلاب طی سال‌های 1369 لغایت 1376 ساخته شده است. این آزادراه مشتمل بر 9 قطعه میباشد که با سرمایه گذاری بانک ملی ایران احداث شده است. طراحی و نظارت بر ساخت 7 قطعه از 9 قطعه آزادراه قزوین-زنجان به عهده مهندسین مشاور پل رود بوده است این پروژه دو مرکز مهم جمعیتی و اقتصادی ایران را در راستای آزادراه شماره 2 ایران متصل می‌سازد و از شهرهای قزوین، تاکستان، ابهر، خرمدره و زنجان عبور می‌نماید و در نهایت به آزادراه زنجان-تبریز متصل می‌گردد.
آزادراه قزوین-زنجان در طول مسیر خود در بخش‌هایی بصورت 6 خطه و در بقیه آن بصورت 4 خطه طراحی و اجرا شده است. سرعت طرح 110 کیلومتر بر ساعت بوده و روسازی این مسیر از نوع آسفالتی می‌باشد. این آزادراه مشتمل بر 5 دستگاه پل بزرگ و تقاطع می‌باشد.