آزادراه اصفهان-شیراز

آزادراه اصفهان-شیراز بطول کلی 223 کیلومتر مشتمل بر 7 قطعه (شامل 6 قطعه 35 کیلومتری و یک قطعه 13 کیلومتری) با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه اصفهان-شیراز (بصورت 50%-50%) احداث شده است. این پروژه دو مرکز مهم تاریخی، جمعیتی، اقتصادی و توریستی ایران را در راستای کریدور بین المللی شمال به جنوب و منطبق بر شبکه بزرگراهی آسیایی متصل می‌سازد. برخی از مزایای این طرح به شرح زیر است:

آزادراه اصفهان-شیراز در طول مسیر خود از 45% منطقه کوهستانی، 29% تپه ماهور و %26 دشت عبور می‌نماید. این مسیر در قطعات 1 تا 6 بصورت چهارخطه (2 خط رفت و 2 خط برگشت) و در قطعه 7 بصورت شش خطه طراحی شده است. طراحی قطعه 7 این آزادراه بطول 13 کیلومتر (همراه با دو دستگاه تبادل و تقاطع) و نظارت بر ساخت قطعات 4 الی 7 بطول 118 کیلومتر به عهده مهندسین مشاور پل رود بوده است. سرعت طرح 110 تا 120 کیلومتر بر ساعت بوده و روسازی این مسیر از نوع آسفالتی می‌باشد. در قطعات 4 الی 7 دو دستگاه گالری بطول مجموع 686 متر با عرض مقطع آزادراه احداث شده است. همچنین این پروژه مشتمل بر 5 دستگاه پل بزرگ دره ای و رودخانه ای بطول 100 متر تا 240 متر و دو دستگاه تبادل و تقاطع می‌باشد.