بخش معماری و شهرسازی

مدیر بخش معماری/ معمار / مدیر پروژه

رضا حضرتی آشتیانی

رضا موسوی

سید رضا موسوی
طراح فاز 2 معماری

مژده بیگلری

مژده بیگلری
کارشناس معماری

معماری و شهرسازی

یاسمن سریر افراز
کارشناس شهرسازی

معماری و شهرسازی

محمدرضا اصغری
کارشناس معماری