پل

 وزارت راه و شهرسازی

 اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

 اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان غربی

 اداره کل راه و ترابری استان قزوین

 اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان

 اداره کل راه و ترابری استان فارس

 اداره کل راه و ترابری استان بوشهر

 شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 شهرداري منطقه ۱ تهران

 شهرداري منطقه ۱۰ تهران

 شهرداري منطقه ۱۲ تهران

 شهرداري منطقه ۱۵ تهران

 شهرداري منطقه ۱۷ تهران

 شهرداري منطقه ۱۸ تهران

 شهرداري منطقه ۲۲ تهران

 شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

 سازمان صنایع دفاع ، گروه کارخانجات مهمات سازی

 سازمان نوسازی شهر تهران

 سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

 شرکت تهران تدبیر بافت

 شرکت خاکریز آب