سیلوها

 شركت بازرگاني دولتي ايران

 شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه1

  شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه4

 شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه6

 شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه7

 شركت گسترش طرحهاي زير بنايي اسرار

 شرکت گندم داران اصفهان