ساختمان، سازه و سیویل

 شرکت انبوه سازان زرین

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور

 وزارت راه و شهرسازی

 سازمان صنایع دفاع گروه کارخانجات مهمات سازی

 سازمان نوسازی شهر تهران

شرکت شهرک های صنعتی

 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱

 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴

 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶

 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷

 سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

 شرکت تهران تدبیر بافت (شهرداری تهران)

 شرکت خاکریز آب(شهرداری تهران)

 شرکت گندم داران

 شرکت گسترش طرحهای زیر بنایی اسرار

 مجتمع تفریحی، ورزشی خدماتی و تجاری پردیس

 مجتمع تجاری برند سنتر

 مجتمع مسکونی طاووس