سازمان بنادر و دریانوردی

  • تهیه طرح جامع بندر شهید رجایی
  • تهیه طرح جامع بندر شهید امام خمینی (ره)
  • تهیه طرح جامع بندر چابهار
  • تهیه طرح جامع بندر بوشهر
  • تهیه طرح جامع بندر شهید باهنر
  • تهیه طرح جامع بندر لنگه
  • تهیه طرح جامع بندر خرمشهر
  • تهیه طرح جامع بندر آبادان
  • کارگاه مهندسی ارزش دسترسی به بندر شهید رجایی و اراضی 2400 هکتاری شمال بندر
  • برگزاری دو دوره آموزشی برای پرسنل سازمان و اداره‌های بندر با موضوع برنامه‌ریزی حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در بنادر کشور