راه آهن

 وزارت راه و شهرسازي، معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها

 وزارت راه و شهرسازي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

 راه آهن جمهوري اسلامي ايران

 وزارت راه و شهرسازي، اداره كل فني و بررسي طرح هاي راه آهن،  بنادر و فرودگاه ها

 شركت عمران شهر جديد پرديس

 شركت عمران شهر جديد گلبهار

 سازمان قطار شهري همدان

 سازمان قطار شهري تهران و حومه

 اداره كل راه و شهرسازي ايلام

 اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي

 اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربی

 اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان

 اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

 اداره كل راه و شهرسازي استان قزوین

 اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

 اداره كل راه و شهرسازي استان فارس

 اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

 سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس

 شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

 اداره كل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان

 وزارت نيرو ، اداره كل امور آب منطقه قزوين