راه، آزاد راه، بزرگ راه

 وزارت راه و شهرسازي اداره كل فني و بررسي طرح هاي راه آهن،  بنادر و فرودگاه ها

 سازمان منطقه آزاد تجاری  صنعتی ارس

 اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

 اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

 اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

 اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

 اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

 اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربی

 اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

 اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان غربی

 اداره کل راه و ترابری استان قزوین

 اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان

 اداره کل راه و ترابری استان فارس

 اداره کل راه و ترابری استان بوشهر

 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان

 وزارت نیرو اداره کل امور آب منطقه قزوین

 وزارت راه و ترابری معاونت ساخت و توسعه راهها

 وزارت نیرو

 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران