تونل

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان غربی

اداره کل راه و ترابری استان قزوین

اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان

اداره کل راه و ترابری استان فارس

اداره کل راه و ترابری استان بوشهر

شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

سازمان صنایع دفاع ، گروه کارخانجات مهمات سازی

سازمان نوسازی شهر تهران

سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

شرکت تهران تدبیر بافت

شرکت خاکریز آب