اداری

ساختمان مرکزی اداری سازمان میادین میوه و تره بار