ساختمان شهرداری اوشان، فشم و میگون

قرار گیری سه حجم مشابه و هم وزن در کنار هم، نماد سه قوم اوشان، فشم و میگون و قرارگیری یک حجم یکپارچه ذروی آن نمادی از مدیریت جامع شهر(شهرداری). شکستگی و پله ای شدن حجم، هم راستا با شیب طبیعی منطقه که تداعی گر کوهستانی بودن منطقه است.

ساختمان شهرداری اوشان، فشم و میگون

قرار گیری سه حجم مشابه و هم وزن در کنار هم، نماد سه قوم اوشان، فشم و میگون و قرارگیری یک حجم یکپارچه ذروی آن نمادی از مدیریت جامع شهر(شهرداری). شکستگی و پله ای شدن حجم، هم راستا با شیب طبیعی منطقه که تداعی گر کوهستانی بودن منطقه است.مجتمع تجاری تفریحی پرشین شهر جدید هشتگرد

این مجموعه با مساحتی بالغ بر 160 هزار مترمربع یکی از بزرگترین مجموعه‌های با کاربری مختلط در سطح استان و حتی کشور بوده که در 4 فاز ساخت در زمینی با مساحت 48 هزار مترمربع، مورد طراحی قرار گرفته است.

مجتمع تجاری تفریحی پرشین شهر جدید هشتگرد

این مجموعه با مساحتی بالغ بر 160 هزار مترمربع یکی از بزرگترین مجموعه‌های با کاربری مختلط در سطح استان و حتی کشور بوده که در 4 فاز ساخت در زمینی با مساحت 48 هزار مترمربع، مورد طراحی قرار گرفته است.