سیلو ها و ساختمان های صنعتی

سیلوی یکصد هزار تنی فلزی اصفهان

سیلوی مکانیزه ۴۰۰۰۰ تنی بهبهان

سیلوی پنجاه هزار تنی دشت مغان

سیلوی ۲۷۵۰۰ تنی بلند بتنی کاشان

سایر پروژه های سیلو

۱- طراحی و نظارت سیلوی بتنی ۲۷۵۰۰ تنی آباده
۲- طراحی و نظارت سیلوی بتنی ۲۷۵۰۰ تنی نیشابور
۳- طراحی و نظارت سیلوی بتنی ۲۷۵۰۰ بجنورد
۴- طراحی و نظارت سیلوی فلزی ۴۰۰۰۰ تنی سبزوار
۵- طراحی و نظارت سیلوی فلزی ۴۰۰۰۰ تنی سوسنگرد
۶- طراحی سیلوی بتنی ۵۰۰۰۰ تنی ارومیه
۷- طراحی و نظارت انبار مکانیزه ۷۵۰۰۰ تنی بوکان
۸- طراحی و نظارت انبار مکانیزه شوشتر
۹- طراحی و نظارت سیلوی فلزی ۳۰۰۰۰ تنی ارزوئیه کرمان