راه‌آهن و مترو

 • نظارت بر عمليات اجرايی قطعه اول راه آهن ياسوج به شبكه ريلی
 • طراحي، تامين و اجراي دوخطه كردن راه آهن(زيرسازی، پل سازی
  و روسازی) محور مشك – سيستان
 • احداث پلهای خط دوم تقاطعات غير همسطح و تقويت پلهای خط اول
  محور اهواز- خرمشهر به روش طرح و اجرا
 • مطالعات تفضيلی محور راه آهن تهران – ميانه، مشاركت با شركت مترا و توسعه پايدار شمالگان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طراحی مسير، نقشه برداری، ژئوتكنيك، ابنيه فني و روسازی قطار برقی شهر جديد پرديس- مشاركت پل رود، سازه پردازی و سبزانديش پايش
 • امكان سنجی متروی همدان مشاركت با پژوهشكده حمل و نقل
  طراحان پارسه و مهندسين مشاور گذر راه
 • مطالعات طراحی پايه اتصال سراب به شبكه سراسری راه آهن