راه آهن و مترو

راه آهن زاهدان – مشهد

 • نظارت بر عمليات اجرايي قطعه اول راه آهن ياسوج به شبكه ريلي
 • طراحي، تامين و اجراي دوخطه كردن راه آهن(زيرسازي، پل سازي
  و روسازي) محور مشك – سيستان
 • احداث پلهاي خط دوم تقاطعات غير همسطح و تقويت پلهاي خط اول
  محور اهواز- خرمشهر به روش طرح و اجرا
 • مطالعات تفضيلي محور راه آهن تهران – ميانه ، مشاركت با شركت مترا و توسعه پايدار شمالگان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طراحي مسير ، نقشه برداري، ژئوتكنيك،ابنيه فني و روسازي قطار برقي شهر جديد پرديس- مشاركت پل رود، سازه پردازي و سبزانديش پايش
 • امكان سنجي متروي همدان مشاركت با پژوهشكده حمل و نقل
  طراحان پارسه و مهندسين مشاور گذر راه
 • مطالعات طراحي پايه اتصال سراب به شبكه سراسري راه آهن