تونل ها

تونل بیلقان

  • طراحي تونل جمع آوري آبهاي سطحي جاده مخصوص كرج حدفاصل شهرك اكباتان تا ميدان آزادي
  • طراحي و نظارت تونل كنارگذر كرج- چالوس بطول ۴۰۰ متر
  • 5 دستگاه تونل در ناحيه سدبندي محور كرج- چالوس يه طول هاي ۹۵، ۱۰۰، ۲۲۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰ متر
  • تونل قطعه ۱ محور دارزين – سبزواران به طول ۱۲۰۰ متر
  • تونل قطعه ۳ محور دارزين- سبزواران به طول ۵۰۰ متر
  • تونل قطعه ۲ محور دارزين- سبزواران به طول ۱۵۰۰ متر
  • تونل محور راه رحيم آباد- كلاچاي به شمال قزوين