شرکا

مدیر عامل

محمد پرپینچی

مدرک تحصیلی : عمران سازه

رییس هیات مدیره

محمود علی بیک

مدرک تحصیلی : راه و ساختمان

نایب رییس هیات مدیره

بابک پدرام

مدرک تحصیلی : عمران سازه

مدیر بخش انفورماتیک

رضا طاهری

مدرک تحصیلی : تربیت بدنی

سهامدار

اکبر پایا

مدرک تحصیلی : راه و ساختمان