شرکا

مدیر عامل

محمد پرپینچی

مدرک تحصیلی : عمران سازه

رییس هیات مدیره

محمود علی بیک

مدرک تحصیلی : راه و ساختمان

سهامدار

اکبر پایا

مدرک تحصیلی : راه و ساختمان