تقدیر نامه ها

اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان

وزارت بازرگانی

شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4

فرماندار شهرستان فراشبند

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6

وزارت راه و شهرسازی

بانک گردشگری

وزارت راه و ترابری

شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

 شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

شهرداری منطقه 12

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منطقه 3

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منطقه 2

شهرداری منطقه18

شهرداری منطقه 17

شهرداری منطقه 15