بخش کنترل پروژه

مدیر بخش کنترل پروژه

زهره کاظمی آرئتی

شریف کنترل پروژه

سهیل شریف کوچ نژاد
کارشناس کنترل پروژه

خانم ناصری کنترل پروژه

مریم ناصری
کارشناس کنترل پروژه

کنترل پروژه

محمد جواد عافی
کارشناس کنترل پروژه