بخش پیمان و رسیدگی

مدیر بخش پیمان و رسیدگی

محمد علی افشاریان

حسین میر صانعی

سید حسین میرصانعی
کارشناس پیمان و رسیدگی فنی

سمیه خطیبی

سمیه خطیبی انفرادی
کارشناس امور قرارداد ها و مناقصات

سلیمانپور

نسیم سلیمان پور
کارشناس پیمان و رسیدگی فنی

حسین کلامی جوقان
کارشناس پیمان و رسیدگی فنی

مرادی پیمان رسیدگی resize

فاطمه مرادی
کارشناس پیمان و رسیدگی فنی

فیروزمکان

شبنم فیروز مکان
کارشناس کنترل پروژه

فرجی

محمد فرجی
کارشناس رسیدگی فنی

IMG_2403

فرانک نوربخش
کارشناس کنترل پروژه

سمیعی

دنیا سمیعی انیکی
کارشناس مناقصات

کامران افضلی

کامران افضلی
کارشناس رسیدگی فنی

فرهاد سرلک

فرهاد سرلک
کارشناس پیمان و رسیدگی

فرشید نوروزی

فرشید نوروزی