بخش مالی

لطفی

سید جواد لطفی
مدیر امور مالی

منصوره شبیری

منصوره شبیری
حسابدار

default-profile-picture-male-3

پویش علی پور
کمک حسابدار

default-profile-picture-male-3

شاهین امین‌رفتاری
کمک حسابدار

بخش اداری و دبیرخانه

نوردهری

مینا نوردهری
مسئول دبیرخانه

ابراهیم پور اداری

یوسف ابراهیم پور
مسئول بایگانی

ربیعی اداری

داوود ربیعی
کارمند اداری، بیمه

توکلی

داوود توکلی
کارمند دبیرخانه

صفر علی اداری

مجتبی صفرعلی
کارمند اداری

دفتر مدیریت

هوسپیان

افیک هوسپیان
رییس دفتر

موتورپول

مظفر قاسمی

سید احمد نوربخش

علی سوسن آبادی

شاهرخ عطایی

تدارکات

محمد رضا ستوده

چاپ و تکثیر

بهرام حریریان

خدمات

امین هدایت پور

شهناز پورنده

سعید قربانی