بخش معماری و شهرسازی

مدیر بخش معماری/ معمار / مدیر پروژه

رضا حضرتی آشتیانی

رضا موسوی

سید رضا موسوی
طراح فاز 2 معماری

نرگس انصاری

نرگس انصاری
طراح فاز 2 معماری

Sara Moetamedi

سارا معتمدی
طراح فاز 1 معماری

مژده بیگلری

مژده بیگلری
کمک طراح معماری