بخش مدیران پروژه

مدیر بخش مدیران پروژه

محمد علی افشاریان

فرهاد ملایم

فرهاد ملایم
مدیرپروژه

عباس خجیر

عباس خجیر
مدیرپروژه

محمد حسین آژگان
مدیرپروژه

default-profile-picture-male-3

امین علی بیک
مدیرپروژه

مسعود امیرزاده دانا

مسعود امیرزاده دانا
مدیرپروژه، طراح

پیشکاری مدیران پروژه

بهروز پیشکاری
مدیرپروژه

مهدی استادی

مهدی استادی
مدیرپروژه

حسین آل طه

حسین آل طه
مدیرپروژه

اقدام دوست

کیوان اقدام دوست
مدیرپروژه

default-profile-picture-male-3

سعید صبری
مدیرپروژه