بخش مدیران پروژه

مدیر بخش مدیران پروژه

محمد علی افشاریان

فرهاد ملایم

فرهاد ملایم
مدیرپروژه

عباس خجیر

عباس خجیر
مدیرپروژه

محمد حسین آژگان
مدیرپروژه

default-profile-picture-male-3

امین علی بیک
مدیرپروژه

پیشکاری مدیران پروژه

بهروز پیشکاری
مدیرپروژه

مهدی استادی

مهدی استادی
مدیرپروژه

حسین آل طه

حسین آل طه
مدیرپروژه

اقدام دوست

کیوان اقدام دوست
مدیرپروژه

default-profile-picture-male-3

سعید صبری
مدیرپروژه