بخش مدیران پروژه

پیمان و رسیدگی مدیر

محمد علی افشاریان
مدیرپروژه و مدیر دستگاه نظارت

فرهاد ملایم

فرهاد ملایم
مدیرپروژه

عباس خجیر

عباس خجیر
مدیرپروژه

آژگان مدیران پروژه (Large)

محمد حسین آژگان
مدیرپروژه

مسعود اصولی -مدیرپروژه

مسعود اصولی
مدیرپروژه و مدیر شعبه اصفهان

پیشکاری مدیران پروژه

بهروز پیشکاری
مدیرپروژه

حسین آل طه

حسین آل طه
مدیرپروژه

مهدی استادی

مهدی استادی
مدیرپروژه

اقدام دوست

کیوان اقدام دوست
مدیرپروژه

امیر رستمی – مدیرپروژه

امیر رستمی
مدیرپروژه

default-profile-picture-male-3

امین علی بیک
مدیرپروژه

default-profile-picture-male-3

سعید صبری
مدیرپروژه