لجستیک، حمل ونقل و ترافیک

مدیر بخش لجستیک، حمل ونقل و ترافیک

مهدی استادی جعفری

علی داداشی

علی داداشی
کارشناس ترافیک

1639824541699

زینب اعتمادی
کارشناس ترافیک