پل و ابنیه فنی مسیر

مدیر بخش پل و ابنیه فنی مسیر

رامین ابوالحسنی

m.behmaram

لاله بهمرام
کارشناس هیدرولوژی و هیدرولیک

m.amiri

محمد رضا امیری
طراح پل

m.babaei

معصومه بابائی
طراح پل

m.vahidi

حمید وحیدی
تکنسین سازه پل

نرگس صفی یاری

نرگس صفی یاری

صادقی لر

امیرعلی صادقی لر
کارشناس سازه

عمرانی

محمد عمرانی
کارشناس سازه

default-profile-picture-male-3

فاطمه صالحی
نقشه کش سازه