پل و ابنیه فنی مسیر

مدیر بخش پل و ابنیه فنی مسیر

رامین ابوالحسنی

m.behmaram

لاله بهمرام
کارشناس هیدرولوژی و هیدرولیک

m.amiri

محمد رضا امیری
طراح پل

پل و ابنیه فنی مسیر

معصومه بابائی
طراح پل

m.vahidi

حمید وحیدی
تکنسین سازه پل

پل و ابنیه فنی مسیر

نرگس صفی یاری

پل و ابنیه فنی مسیر

امیرعلی صادقی لر
کارشناس سازه

پل و ابنیه فنی مسیر

محمد عمرانی
کارشناس سازه

default-profile-picture-male-3

فاطمه صالحی
نقشه کش سازه