بخش سازه

مدیر بخش سازه

رامین ابوالحسنی

m.shiravi

شهرام شیروی
طراح سازه ساختمان

m.behmaram

لاله بهمرام
کارشناس هیدرولوژی و هیدرولیک

m.amiri

محمد رضا امیری
طراح پل

معصومه بابائی
طراح پل

m.vahidi

حمید وحیدی
تکنسین سازه پل

m.keshavarz

رامین کشاورز
کارشناس عمران

نرگس صفی یاری