بخش سازه

مدیر بخش سازه

رامین ابوالحسنی

m.shiravi

شهرام شیروی
طراح سازه ساختمان

m.behmaram

لاله بهمرام
کارشناس هیدرولوژی و هیدرولیک

m.amiri

محمد رضا امیری
طراح پل

معصومه بابائی
طراح پل

m.vahidi

حمید وحیدی
تکنسین سازه پل

m.keshavarz

رامین کشاورز
کارشناس عمران

نرگس صفی یاری

صادقی لر

امیرعلی صادقی لر
کارشناس سازه

عمرانی

محمد عمرانی
کارشناس سازه

default-profile-picture-male-3

فاطمه صالحی
نقشه کش سازه