بخش راه و راه آهن

مدیر بخش مطالعات راه و راه آهن

شاپور رضازاده وايقان

محمد مظفری

سید محمد مظفری
کارشناس طراحی مسیر

زاهد زندی

زاهد زندی
کارشناس طراحی مسیر

زهره معتقدالحق

زهره معتقد الحق
کارشناس GIS

جواد ابوحمزه

جواد ابوحمزه
کارشناس روسازی راه آهن

مهدی راه انجام

مهدی راه انجام کارشناس زمین شناسی

رضا یاری

رضا یاری
کارشناس طراحی راه آهن

محمد بهرامی

محمد بهرامی
کارشناس طراحی مسیر

ثریا مساح

ثریا مساح
کارشناس طراحی مسیر

سهیلا کمالی

سهیلا کمالی
کارشناس زمین شناسی

عاطفه افتخاری

عاطفه افتخاری
کارشناس نقشه کشی

یاسر کاظم زاده

یاسر کاظم زاده
کارشناس طراحی مسیر

نگار نظری

نگار نظری
کارشناس ترافیک

مونا کربلایی

مونا کربلایی مطلّب
کارشناس طراحی راه آهن

رکسانا خیری راه و راه آهن

رکسانا خیری
کارشناس ژئوتکنیک

علی داداشی

علی داداشی
کارشناس ترافیک

رقیه جاور

رقیه جاور
کارشناس راه آهن

کارشناس روسازی

محمدرضا برنجی
کارشناس روسازی