بخش ها

بخش راه و راه آهن

بخش معماری و شهر سازی

بخش سازه

بخش تاسیسات برق و مکانیک

بخش مدیران پروژه

بخش کنترل پروژه

بخش پیمان و رسیدگی

بخش مالی واداری